Ο αναγκαίος θεσμός: o θεσμός του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης

Ο θεσμός του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης καθιερώθηκε με το άρθρο 77 του Καλλικράτη (ν. 3852/2010), αντικαταστάθηκε από τον Κλεισθένη με το Δημοτικό Διαμεσολαβητή (παρ.2 αρ.174 ν.4555/2018), αλλά επανήλθε στη ζωή από τη νέα Κυβέρνηση με το αρ.7 του ν.4623/2019 και σήμερα μπορεί να λειτουργεί στους Δήμους άνω των 20.000 κατοίκων, καθώς και στους νησιωτικούς Δήμους (ανεξαρτήτως πληθυσμού). Ο Δήμοι άνω των 20.000 κατοίκων και οι νησιωτικοί Δήμοι, ανεξαρτήτως πληθυσμού, έχουν υποχρέωση να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να πληρωθεί η θέση του Συμπαραστάτη.

Κατόπιν προκήρυξης που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου, επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης. Αποτελεί ανεξάρτητη αρχή και εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία και με αυξημένη πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να είναι εξοπλισμένος με το απαραίτητο κύρος που απαιτεί η άσκηση των καθηκόντων του. Αν δεν επιτευχθεί η εκλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία. Η θητεία του διαρκεί όλη τη δημοτική περίοδο και ανακαλείται με την ίδια πλειοψηφία των 3/5 από το Δημοτικό Συμβούλιο για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Συμπαραστάτης λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που ανέρχεται στο 21% της αντιμισθίας που αναλογεί στο Δήμαρχο, δηλαδή για την πόλη μας στα 718 € (3.420 Χ 21%). Για την καταστατική θέση και τις ευθύνες του Συμπαραστάτη ισχύουν οι σχετικές διατάξεις για τους Δημοτικούς Συμβούλους. Ο Συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τον Δήμο στον οποίο ασκεί τα καθήκοντά του, χωρίς να αποτελεί μία ακόμη γραφειοκρατική υπηρεσία του Δήμου. Είναι ένας ανεξάρτητος διαμεσολαβητικός μηχανισμός μεταξύ των δημοτών και των υπηρεσιών του Δήμου και οφείλει να ασκεί τα καθήκοντά του με διαφάνεια, ανεξαρτησία και αμεροληψία.

Το έργο του Συμπαραστάτη συνίσταται στο να :

– Υποδέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών για θέματα κακοδιοίκησης από τις υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα του δήμου και διαμεσολαβεί για την επίλυση των προβλημάτων,

– Διατυπώνει αυτεπαγγέλτως και εγκαίρως ειδικές προτάσεις προς το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο για σοβαρά θέματα κακοδιοίκησης που διαπιστώνει, όπως είναι οι κακής ποιότητας υπηρεσίες, οι υπερβολικές καθυστερήσεις, η κακή ή άνιση εφαρμογή του νόμου και οι παράνομες συμπεριφορές.

– Διασφαλίζει την αμεροληψία των δημοτικών αρχών, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων, καθώς και την αποσυμφόρηση του δημάρχου και άλλων αιρετών οργάνων του δήμου από την ασφυκτική και συχνά, παραλυτική, συσσώρευση αιτημάτων και παραπόνων των πολιτών.

– Υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο την οποία αναπτύσσει προφορικά. Η ετήσια έκθεση αποτελεί μία μορφή ήπιας λογοδοσίας, αλλά και χρήσιμο εργαλείο για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τα προβλήματα που εμφανίζονται στο δήμο και τη βελτίωση των υπηρεσιών του.

Με άλλα λόγια ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης στα πλαίσια του έργου του ελέγχει τις επώνυμες καταγγελίες, απαντά στους πολίτες εντός 30 ημερών, διαμεσολαβεί στην υπηρεσία με ευελιξία, ασκεί ήπιο έλεγχο, προωθεί την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών, υπερασπίζεται τη διαφάνεια και τη νομιμότητα, συμβάλλει στη βελτίωση των υπηρεσιών του δήμου και παραπέμπει σε άλλες αρμόδιες Αρχές.

Με την βοήθεια πάντα των πολιτών και τη συνεργασία των υπηρεσιών του δήμου ο Συμπαραστάτης μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην ενίσχυση της διαφάνειας, στην καταπολέμηση των φαινομένων κακοδιοίκησης, ιδιαίτερα εκεί που μπορεί να διαπιστωθούν τυχόν φαινόμενα διαφθοράς, στην ενίσχυση της κουλτούρας της διαμεσολάβησης και της εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών.

Για την ιστορία του θεσμού στον Δήμο μας: Η δημοτική αρχή 2010-2013 είχε προχωρήσει σε ψηφοφορία, δεν είχε καταλήξει όμως στην απαιτούμενη πλειοψηφία. Δεν υπήρξε εκ μέρους της εκ νέου προσπάθεια να καταλήξει σε πρόσωπο που θα είχε την απαιτούμενη πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου. Η δημοτική αρχή 2014-2019 δεν προχώρησε καθόλου σε εκλογή Συμπαραστάτη, μη φέρνοντας καθόλου το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Θεωρούμε ότι ο θεσμός αυτός είναι χρήσιμος και μπορεί να προσφέρει πολλά στους δημότες και στον ίδιο το Δήμο μας. Γι αυτό και προτείνουμε την ενεργοποίηση του. Περιμένουμε από τη Δημοτική Αρχή να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, σύμφωνα με την αριθμ. 1/661/07-01-2020 (ΑΔΑ: Ω82Μ46ΜΤΛ6-ΩΤ2) εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, προκειμένου να προχωρήσει η εκλογή και να λειτουργήσει στο Δήμο της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου για πρώτη φορά Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης.

No Comments